โครงการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของเหล่ากาชาดจังหวัดและโครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาด

วันที่ มีนาคม พ.ศ.2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของเหล่ากาชาดจังหวัดและโครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนระบบการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ให้เป็นรูปธรรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรกาชาด หลักการกาชาด เครื่องหมายกาชาด และให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดที่เข้าประชุมได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  
 
 
ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่อง โครงการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์” โดย ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2560” โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องจุดประกายกาชาด” “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้งานบรรเทาทุกข์และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้งานโลหิตเป็นต้น
 
 

สวทช.SCBInet