สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดภาค 5,6 และ 7

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1  ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2551-2552  ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ภาค 6  และภาค 7   รวม 19  จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย   ภาค  5 ได้แก่ มหาสารคาม  นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  และ ศรีสะเกษ      ภาค 6  ได้แก่ สกลนคร   อุดรธานี  ขอนแก่น    หนองคาย  หนองบัวลำภู  และเลย    ภาค 7 ได้แก่ อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และ ร้อยเอ็ด      

 

            

           ในการนี้ มีพระภิกษุ เข้ารับพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 2 รูป    และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต จำนวน 48 รูป , ผู้บริจาคโลหิตและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 40 ราย, สถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และผู้บริจาคโลหิตเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกฯ ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง  จำนวน  1,123   ราย   รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,213 ราย   โปรดเกล้า ฯให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 192 ราย        

            ทั้งนี้  เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ที่มีความเสียสละอย่างสูง  บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน  รวมทั้งสถาบันต่างๆที่ให้การสนับสนุนจัดหาโลหิตอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้ได้รับปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ        ปัจจุบัน สภากาชาดไทย ตั้งเป้าหมายจัดหาโลหิตทั่วประเทศ ปีละ 1.8 ล้านยูนิต  ซึ่งการดำเนินงานการจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนั้น มีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต และรับบริจาคโลหิตโดยสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด     

สวทช.SCBInet