สภากาชาดไทยขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างบุญมหากุศล..เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างบุญมหากุศล..เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  

 

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินภารกิจเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดประกอบด้วยการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งในทุก ๆ ปี ต้องใช้งบประมาณรายจ่าย          เป็นจำนวนมากดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์รับบริจาคเงินจาคตามช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่น เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา           ที่ได้ทำการจัดสร้างโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับ วัดบวรนิเวศวิหาร ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือเพื่อมอบให้กับบุคคล        อันเป็นที่รักเพื่อความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคล

 

โดยพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบเป็นสิ่งมงคลที่ระลึกในครั้งนี้ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ            จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า "พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล" (พระ-พุด-ทะ-สัด-ถิ-สิ-ริ-วัด-สะ-มง-คน) มีความหมายว่า พระพุทธรูปสร้างเป็นที่ระลึกในสมัยมงคลวโรกาสครบ 60 พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ผ้าทิพย์พระลอยองค์ อีกทั้งยังได้รับได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีพุทธาภิเษก อันศักดิ์สิทธิ์ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราช โดยมีสมเด็จ      พระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมอาราธนาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลขั้นสูง 10 รูป เท่ากำลังตามเทพนพเคราะห์วันพระราชสมภพร่วมประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วย 1.พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)       วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ2.พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย)  วัดปริวาสราชสงคราม  กรุงเทพฯ  3.พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู อติภทฺโท)  วัดบางสมัคร  จ.ฉะเชิงเทรา 4.พระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน ฐิตลีโล)  วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา5.พระครูนิวิฐมณีวง (หลวงพ่อสะอาด อาวุธฑสีโล)  วัดเขาแก้ว  จ.นครสวรรค์6.พระครูวินัยธรใจ  ฐิตาจาโร  (หลวงพ่อใจ)         วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) จ.สมุทรสงคราม7.พระอาจารย์สมชาย  พุทธสโร  วัดโพรงอากาศ  จ.ฉะเชิงเทรา 8.พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม9.พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ จ.สมุทรสงครามและพระครูสุวิมลภาวนาคุณ (หลวงพ่อจื่อ พันธมุตโต) วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภู

 

สำหรับพระพุทธรูปนาคปรกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ที่เป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เพราะมีความเชื่อว่า  พระนาคปรก มีพุทธานุภาพในทางปกปักรักษาคุ้มครองจากภยันอันตรายทั้งปวง โดยพระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล  จำลองแบบจากพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย (ภูมิสปรศมุทรา)  สมัยศรีวิชัย พุทธศักราช 1726  ลักษณะประทับขัดสมาธิราบบนขนดนาคหางพญานาคเจ็ดเศียรแผ่พังพาน  พระพุทธรูปมีพระพักตร์เหลี่ยมพระโอษฐ์หนา  พระนลาฏกว้าง  เม็ดพระศกค่อนข้างเล็ก  อุษณีษะสูงกลมมนด้านหน้าประดับด้วยใบไม้สามเหลี่ยม  ลักษณะโดยรวมของพระพัตร์และอุษณีษะเทียบเคียงได้กับพระพุทธรูปที่สลักด้วยศิลาหลายองค์ ซึ่งพบในวัดพระบรมธาตุไชยา  ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา  เหนือพระอังสาซ้าย  มีชายจีวรพับซ้อนเป็นชั้น ๆ ยาวจรดพระนาภี  มีแนวเส้นของจีวรพาดผ่านข้อพระกรซ้ายลงมายังพระเพลา  องค์พระพุทธรูปและขนดนาคสามารถถอดออกจากกันได้  ลักษณะของขนดนาคหางพญานาคสอบลงด้านล่าง  พังพานแผ่กว้าง  ส่วนบนเรียวแหลมคล้ายใบโพธิ์   เศียรนาคด้านข้างทั้งหกเศียรมีขนาดเล็กหันเอียงเข้าหาเศียรตรงกลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  คล้ายกับลักษณะของพระพุทธรูปนาคปรกที่พบในศิลปะลพบุรี ที่ฐานของพระพุทธรูปมีจารึกกล่าวถึงกษัตริย์ทรงพระนามว่า กมรเตงอัญ มหาราช ศรีมาตไตรโลกยราชา เมาลิ ภูษนวรมเทวะ  มีพระบรมราชโองการให้เสนาบดี            ตลาไน  เจ้าเมืองครหิ สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น เพื่อให้มหาชนผู้มีศรัทธาได้บูชา (ข้อมูลจากหนังสือโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 หน้า 86)

 

ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ 60,000.-บาท (หกหมื่นบาท) ขึ้นไป เพื่อรับพระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว และเลือกรับพระองค์ใดก็ได้ตามจำนวนเงินที่บริจาค ได้แก่ องค์พระบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ลอยองค์เนื้อทองคำ น้ำหนัก 19 กรัม สูง 3 ซม. ลอยองค์ เนื้อเงิน น้ำหนัก 22.8 กรัม สูง 3 ซม. ลอยองค์เนื้อทองเหลืองรมดำ สูง 3 ซม. จะได้รับหนังสือที่ระลึกในพิธีพุทธาภิเษก          เรื่อง พระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 1 เล่ม  ซึ่งจัดพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2256  4440 – 1, 0 2255 9911, 0 2256 4623,โทรสาร. 0 2652 4440 หรือ www.redcrossfundraising.org

 

 

 

 

 

สวทช.SCBInet