สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัย

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ ผู้แทนในนาม สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

สวทช.SCBInet