สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 312

 
วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 14.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร.ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และผู้มีอุปการะคุณต่อสภกาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 รวมจำนวน 38 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ จำนวน 6 ราย ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน 59 ราย และคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
 
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางสาวกัญกร อรุณโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท มีเดีย วิชั่น(1994) จำกัด และนางสาวสิตางค์ จันทรกูลเข้าเฝ้าฯน้อมเกล้าฯถวายรถตู้โดยสารจำนวน 1 คันเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 
ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนก่อสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และทูลเกล้าฯถวายสำเนาโฉนดที่ดิน รวม 12 คณะ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ”ฝังเพชร จำนวน 20 ราย หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 312 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ,รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวทช.SCBInet