งาน“แถลงข่าว”โครงการจัดทำเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย

เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย
 
วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต และ รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการรพ.จุฬาฯ ร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย ณ ตึก สก ชั้น 10 รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย
 
 
เนื่องในโอกาสที่รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 รพ.จุฬาฯ จึงได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมีองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์พระสังฆราชูปถัมภ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาบารมี และทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์  เพื่อให้พสกนิกรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสั่งจองสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย
 
         ในการนี้ สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งนี้สามารถสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ โดยไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงปลายทางที่อยู่ผู้รับทั่วประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวทช.SCBInet