สนง.ยุวกาชาด เข้าพบเลขาธิการ กศน. เพื่อหารือและขอรับการสนับสนุนงานอาสายุวกาชาด

 

        นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรึกษาหารือและขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมอาสายุวกาชาด ให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยการส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ให้คลอบคลุมทุกอำเภอ ภายในปี 2557  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของสำนักงาน กศน. เข้าร่วมการอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานยุวกาชาด เพื่อนำไปขยายผลแก่อาสายุวกาชาดในชุมชน และสานต่อการจัดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อให้อาสายุวกาชาดสามารถเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

        ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. จะสามารถนำส่งผลงานยุวกาชาด เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือก “อาสายุวกาชาดดีเด่น” ประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดในโอกาสต่อไป 

สวทช.SCBInet