การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน

 

 

        ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับบุคลากรของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556

สวทช.SCBInet