โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด จ.สุโขทัย สกลนคร และร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และ กศน.อำเภอศรีสำโรง จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ (ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย) โดยมี นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ โรงแรมอนันดา จังหวัดสุโขทัย  นางอรปภา ชาติน้ำเพ็ชร ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ 6 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรให้การอบรม ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร  การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี และการมีจิตศรัทธาต่อกาชาด ส่งผลให้มีเครือข่ายการดำเนินงานกาชาดในระดับพื้นที่ เผยแพร่ขยายผลกิจกรรมกาชาดสู่ชุมชน ตรงตามเป้าหมายของสำนักงานยุวกาชาดที่ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสภากาชาดไทย ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน และผลผลิตที่ 9 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบสภากาชาดไทย เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ขยายผลกิจกรรมกาชาดสู่เยาวชนได้ตามแนวทางของยุวกาชาด คือ คนดี คนเก่ง  รอบรู้ สุขภาพดี พึ่งพาได้ ในเรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยมีจิตอาสา 
        การอบรมใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2556 มีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครู กศน. ที่ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 40 คน เนื้อหาและกิจกรรมการอบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ การใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเคลื่อนไหว การวัดสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการนำส่งสถานพยาบาล ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ได้ทันที

 

 

 

 

ศูนย์กศน.อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดอบร

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับศูนย์กศน.อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่  84/ สน.1  ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน     ณ บ้านป่ารักน้ำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอและครูกศน.ในจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 80 ค

             พิธีเปิดการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา  09.00 น.โดย            นางอรอนงค์  เตชะมณีสถิตย์ นา

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์กศน.อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่  84 / สน.1  ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน ณ บ้านป่ารักน้ำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอและครูกศน.ในจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
        พิธีเปิดการอบรม โดย นางอรอนงค์  เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิด นายสุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ในการจัดการอบรมครั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด มอบหมาย ให้ นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น นายนันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ และ นางสาวมรกต แซ่จิว ไปเป็นวิทยากรให้การอบรม ร่วมกับ นางเบญจพร  จั่นเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี และคณะ  นายชนินทร์  มูลสังข์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดสตูล วิทยากรแกนนำยุวกาชาด มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะต่างๆ ตามกระบวนการยุวกาชาด ซึ่งหน่วยงานพัฒนาเยาวชนสนใจและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เพื่อมุ่งหวังที่จะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ ไปขยายผลสู่เยาวชนในความรับผิดชอบต่อไป 

 

 

 

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เพื่อขยายผลการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23-26  เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายนายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาดและอาสายุวกาชาดให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่พัฒนาเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดได้มีความรู้ มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป นอกจากนั้น ยังดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ให้สถานศึกษาในสังกัด กศน.ทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556  เป็นต้นไป

 

        ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดราชบุรีบางส่วน รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน กระบวนการอบรมเน้นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการจากวิทยากร ส่วนด้านทักษะเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ในค่ายพักแรม ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากสภากาชาดไทย ในตำแหน่ง “วิทยากรยุวกาชาด” และสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม หรือเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

       วิทยากรผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรมครั้งนี้  เป็นผู้มีจิตอาสาที่มีตำแหน่งทางยุวกาชาดเป็นวิทยากรแกนนำระดับประเทศ ร่วมกับ นายจักรี  มากมี และนางสาวฐานิยา  ตันตระกูล วิทยาจารย์ จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สถานศึกษา กศน.ทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด มีการดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามนโยบายของสำนักงาน กศน.และมีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 อำเภอ 1 ชมรมและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของสภากาชาดไทย ซึ่งมีกิจกรรมตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย และภารกิจตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวทช.SCBInet