สนง.ยุวกาชาดฯ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดด้านปฐมพยาบาล พื้นที่ประสบอุทกภัย

 

        ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะจัดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาดด้านปฐมพยาบาล (พื้นที่ประสบอุทกภัย) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติ โดยการเพิ่มทักษะด้านการปฐมพยาบาลแก่อาสายุวกาชาด สร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน และเพื่อขยายเครือข่ายหน่วยปฐมพยาบาลในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะจัดอบรมอาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จากชมรมอาสายุวกาชาด ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ถนนประชาอุทิศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โทร. 0-2252-5002-3  

 

        กิจกรรมในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย เกม กรณีศึกษา การอภิปราย บทบาทสมมติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติ โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 และ 2 ในวันอังคาร ที่ 5 – วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556,รุ่นที่ 3 และ 4 ในวันอังคาร ที่ 12 – วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และรุ่นที่ 5 และ 6 ในวันอังคาร ที่ 19 – วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับปลอกแขนปฐมพยาบาล คู่มือปฐมพยาบาล ชุดปฐมพยาบาล และได้รับวุฒิบัตรเมื่อการผ่านการฝึกอบรม โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาดในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 10 คน ต่อ 1 ชมรม (ที่ปรึกษาชมรม ไม่เกิน 2 คน อาสายุวกาชาด จำนวน 8-9 คน ) และสามารถพักค้างกับผู้อื่นได้

 

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภารกิจสร้างเสริมและฝึกอบรมให้เยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจสภากาชาดไทย บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีความสนใจในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้และทักษะในการเป็นที่พึ่งพาได้ด้านปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมรับมือภัยพิบัติและลดการสูญเสีย อีกทั้งในยามปกติก็สามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาล รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาชาดให้แก่อาสายุวกาชาด ให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายหน่วยปฐมพยาบาลภายในพื้นที่อุทกภัย เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติในอนาคตต่อไป

Attachmentขนาด
1 เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ.pdf107.51 KB
2 ตารางการอบรม.pdf103.27 KB
3 แผนที่.pdf190.67 KB

สวทช.SCBInet