กิจกรรมตรวจประเมิน ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

 

        สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด เริ่มที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 และจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 ซึ่งในการตรวจประเมินโรงเรียนครั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด คณะวิทยากรในโครงการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปตรวจประเมิน และประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมินในจังหวัดต่างๆ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ์  2556

สวทช.SCBInet