วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดโลกเยาวชนไทย หัวใจอาสา ถวาย 80 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย

 

 

 

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ มีโอกาสไปเปิดตัวแนะนำกิจกรรมจิตอาสาในนาม “อาสายุวกาชาด” ในโครงการ “เปิดโลกเยาวชนไทย หัวใจอาสา ถวาย 80 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยการประสานงานจาก อาจารย์นัฐพงษ์ พันธุระ หัวหน้างานกิจกรรม และได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากรองฝ่ายวิชาการ อาจารย์กนกพร ขจรสัจจานันท์ และรองฝ่ายวิชาชีพ อาจารย์นงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ ให้ความสนใจส่งแกนนำเยาวชนระดับชั้น ปวช.และปวส. วัยใสจากสาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ กว่า 60 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตอาสาแก่น้อง ๆ และคาดหวังว่าจะสามารถจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดในนาม “ชมรมอาสายุวกาชาดวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC)” เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุทั่วประเทศ ในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555

สวทช.SCBInet