บรรยายพิเศษ เรื่อง การกาชาด-ยุวกาชาด และข้อบังคับและการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด จ.อุบลราชธานี

 

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่ง 2 วิทยาจารย์จากฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง การกาชาด-ยุวกาชาด และข้อบังคับและการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการสร้างเครือข่ายกาชาดและการ จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุรพล  สายพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานางรอยพิมพ์  สายพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน  โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

สวทช.SCBInet