อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

 

 

        นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำลากูน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

        การจัดการอบรมวิทยากรฯ ในครั้งนี้ เป็นการขยายผลที่คณะวิทยากรแกนนำยุวกาชาด รุ่นที่ 1 ได้ผ่านการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่20-22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอลิซาเบธ ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ผนึกกำลังกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

        ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จากกรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปทุมธานี จันทบุรี กรุงเทพ สระบุรี จำนวน  31  คน โดยมีเนื้อหาวิชา เรื่อง การกาชาด ประกอบด้วย

-      อังรี  ดูนังต์ ผู้จุดประกายกาชาด         -    องค์กรกาชาด

-      เครื่องหมายกาชาด                          -   เครือข่ายกาชาดทั่วโลก

-      หลักการกาชาด

เรื่อง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

-      ต้นไม้มนุษยธรรม                                     -  มนุษยธรรมในสภาวะสงคราม

-      มุมมองของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์              -  สถานการณ์..เสี่ยง

-      สถานการณ์...ควันหลงจากสงคราม             -  อาวุธต้องห้าม ...กับระเบิด

-      ทหารเด็ก

-      สาระสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

-      ความแตกต่างระหว่างกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กับ สิทธิมนุษยชน

 

นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้เข้าอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่เยาวชนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

สวทช.SCBInet