คณะผู้บริหาร ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช จัดเลี้ยงอำลา – อาลัย ผู้เกษียณอายุราชการของ ฝ่ายการพยาบาล ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

คณะผู้บริหาร  ฝ่ายการพยาบาลโรง พยาบาลศิริราช  จัดเลี้ยงอำลา – อาลัย  ผู้ เกษียณอายุราชการของ

ฝ่ายการพยาบาล  อาทิ กฤษณา   สายะเสวี , วาทินี  ตราด ธารทิพย์, จินตนา  ปากเพียว, สอาดพิมพ์  ปติมา  ,

ปรีดาภรณ์  สีปากดี  และสุลีพร  ถนอมกลาง  งานเลี้ยงจัด ขึ้น ณ อาคารลีลาวดี  ศูนย์ราช การุณย์สภากาชาดไทย

เขาล้าน  จังหวัด ตราด    มีสุรีย์    ริม ชลา      เพื่อนร่วมรุ่นในฐานะชาวจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ   

ร่วมกับนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการ ศูนย์ราชการุณย์ฯ  (12  มิ.ย. 53)

สวทช.SCBInet