ยังไม่มีการตอบกลับ
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

การ cross match เลือดทุกครั้งจำเป็นต้องทำ Bx เสมอไปหรือมั้ย ถ้ามีความจำเป็นต้องทำ ทำได้ในกรณีใดได้บ้าง กรณีใดไม่จำเป็นต้องทำ

เพราะที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เีตียง ใช้เป็นแบบ tube แก้วในการ cross match

สวทช.SCBInet