ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

หลักเกณฑ์ในการขอใช้สิทธิ ของผู้บริจาคโลหิตประจำ

   อยากถามว่าผู้ที่บริจาคโลหิตประจำ 

1. ใช้สิทธิที่ไหนได้บ้าง ? เช่น สถานพยาบาลใด รพ.รัฐ / เอกชน, คลีนิคเอกชน

2. ในการจะติดต่อขอใช้สิทธิต้องทำอย่างไร ขอทุกขั้นตอน?

3. ใช้เวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการทำเรื่องการใช้สิทธิ ?

 

เนื่องจากรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเรื่องหลักประกันสุขภาพและมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้อง

เก็บค่ารักษาสำหรับผู้ที่มี รายละเอียดตามข้อยกเว้น

 

http://www.djjmam.com/th/บุคคล-21-ประเภท-ไม่ต้องจ/

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.. ๒๕๕๕

โดยประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับวันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดให้ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล บุคคลที่เสียสละสร้างคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
   ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

   ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๑) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๗
(๒) ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล และบุคคลในครอบครัว
(๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และบุคคลในครอบครัว
(๔) ผู้ที่มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๕) เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปีบริบูรณ์
(๖) คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้จะมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือไม่ก็ตาม
(๗) พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง แม่ชี นักบวช นักพรต และผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง ซึ่งหมายถึงกรรมการอิสลามประจำมัสยิด กรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่นและบุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลาม
(๘) ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น (ชั้น ๑ – ๔) ที่มีบัตรทหารผ่านศึก และบุคคลในครอบครัวรวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
(๙) นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑๐) นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์

(๑๑) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
(๑๒) อาสาสมัครมาเลเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลในครอบครัว
(๑๓) ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
(๑๔) ผู้บริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือวิชาชีพและ บุคคลในครอบครัว ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
(๑๕) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๑๖) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(๑๗) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ ๑๘ ครั้งขึ้นไป
(๑๘) หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
(๑๙) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
(๒๐) อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก
(๒๑) บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

   ข้อ ๓ บุคคลในครอบครัวตามประกาศนี้ หมายถึง บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้มีสิทธิตามพระราช บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

   ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

รบกวนช่วยตอบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย

ผู้บริจาคโลหิตประจำ

National Blood ...
Offline
เข้าร่วม: 27/07/2011

เรียน ท่านผู้บริจาคโลหิต

          การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด สภากาชาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

1.สำหรับผู้บริจาคโลหิตจำนวน 7 ครั้งขึ้นไป เป็นผู้ป่วยใน เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้สามัญ  ถ้าใช้ห้องคนไข้พิเศษ ผ่าตัด,ผ่าตัดคลอดบุตร ให้เสียกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด

2. สำหรับผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไป เป็นผู้ป่วยใน ได้รับยกเว้นเฉพาะค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้สามัญ  ถ้าใช้ห้องคนไข้พิเศษ ผ่าตัด,ผ่าตัดคลอดบุตร ให้เสียกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด

สิทธินี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิอย่างอื่น เช่น ประกันสังคม หรือข้าราชการ
และจะใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยใน เมื่อได้ห้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ให้ญาตินำบัตรผู้บริจาคโลหิต
มาขอใบรับรองผู้บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ (ในวัน-เวลาราชการ) เพื่อนำไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้งๆไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1813 

สวทช.SCBInet