ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

อยากทราบเงินเดือนที่ผู้จบปริญญาโทจะได้รับตอนเริ่มบรรจุค่ะ

nicheisa
Offline
เข้าร่วม: 24/09/2010

การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท กำหนดไว้ดังนี้

      1. ปริญญาโท บรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือน ขั้น 12,730 บาท

      2. ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี บรรจุในระดับ 4

          อัตราเงินเดือน ขั้น 13,760 บาท

สวทช.SCBInet