การบริจาคเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ
บริจาคเงินสมทบโครงการ "บำรุงสภากาชาดไทย"
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้สมบูรณ์


บริจาคเงินจำนวน บาท