มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ประวัติความเป็นมา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระ ราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่มารดาคลอดแล้วทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และหน่วยงานอื่นๆของสภากาชาดไทยมูลนิธิฯ จะรับอุปการะเลี้ยงดูและหาครอบครัวที่เหมาะสมให้เพื่อให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นและมีอนาคตที่ดีต่อไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Children Home) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2524 โดยมีสำนักงานและสถานสงเคราะห์เด็ก อยู่ที่ตึกวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กอย่างถูกต้องตาม กฏหมาย วัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งดังต่อไปนี้ 1. สืบหาบิดามารดาที่แท้จริงของเด็กหรือผู้เยาว์และช่วยเหลือเด็กหรือผู้เยาว์ ให้มีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเอง 2. จัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์ในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดา ได้หรือในกรณีที่เด็กหรือผู้เยาว์ไม่อาจอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ โดยจัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหรือผู้เยาว์ ที่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ รวมทั้งให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การอบรมทางศาสนาและจริยธรรม การรักษาพยาบาล การจัดหางาน และการใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถ และความต้องการของเด็กหรือผู้เยาว์ แต่ละราย 4. ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับงานสวัสดิภาพเด็ก และครอบครัว หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานสถานสงเคราะห์ อบรม เลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดไทยให้เจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง พยาบาล และกุมารแพทย์ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะไปอยู่กับครอบครัวบุญธรรมและเติบโตเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพต่อไป มูลนิธิฯ สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ทั้งหมดประมาณ 50 คน

2. งานสวัสดิภาพเด็ก
- จัดหาครอบครัวบุญธรรม ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมที่จะรับเด็กไปเลี้ยงดู เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
- ติดตามครอบครัวที่รับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวและเด็ก
- ให้การสงเคราะห์แก่เด็กที่เคยอยู่ในมูลนิธิฯ และกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมในกรณี ที่จำเป็น 3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีบุคลากรรับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 13 คน โดยแบ่งการทำงาน ออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้ คือ 1. งานพัสดุ มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ และจ่ายของใช้ต่าง ๆ ในมูลนิธิฯ เช่น เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และของใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ในมูลนิธิ เป็นต้น รวมถึงการรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานต่าง ๆ 2. งานสารบัญ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ส่งเรื่อง ของมูลนิธิฯ ทำการออกหนังสือต่าง ๆ และยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ด้วย 3. การเงิน - บัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่อง การเงิน การบัญชี รายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิฯ 4. งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารของมูลนิธิฯ 5. งานบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบในเงินเดือน การเลื่อนขั้น การลาหยุด และการพักร้อนของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในฝ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ 6. งานบริการและยานพาหนะ รับผิดชอบเรื่องการจัดรถรับ-ส่งเด็กในมูลนิธิฯ ไปโรงพยาบาลจุฬาฯ และโรงเรียน

สวทช.SCBInet