สำนักงานกลาง


ประวัติความเป็นมา
ตึกบริพัตร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8 ได้มีมติให้แบ่งส่วนงานของสภากาชาด ออกเป็น 5 กอง คือ สำนักงานกลาง (Central Office) กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ กองอนุสภากาชาดและกองอาสากาชาด โดยให้สำนักงานกลางมีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสภากาชาดนับตั้งแต่ นั้นมา
ต่อมาในปี พ.ศ.2540 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากเหตุของความเหมาะสม สภากาชาดไทยได้จัดตั้งสำนักบริหารขึ้น ทำหน้าที่บางส่วนของสำนักงานกลาง โดยแยกแผนกวิเทศสัมพันธ์ แผนกเหล่ากาชาดจังหวัด งานการประชุม ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โครงการโรคเอดส์ สำนักงานโภชนาสวนจิตรลดา ไปสังกัดสำนักบริหาร และได้จัดตั้ง "ฝ่ายสารสนเทศ" ขึ้น
สำนักงานกลาง จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอบรมอนามัยในบ้าน ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชื่อเรียกหน่วยงาน ในสภากาชาดไทย จากคำว่า "แผนก" เป็น "ฝ่าย" และ "กอง" เป็น "สำนักงาน"
ปัจจุบันสำนักงานกลาง อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ และฝ่ายประสัมพันธ์ โครงสร้างและอัตรากำลัง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด้านการจัดการทั่วไป เช่น งานสารบรรณ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานบริการพาหนะ งานดูแลอาคารสถานที่ และการดำเนินงานของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ตลอดจนงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นโยบาย 1. สำนักงานกลางเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งมีภารกิจชัดเจนโดยฝ่ายต่างๆ และงานเหล่านี้จะต้องมีความเป็นเลิศ ทั้งในลักษณะเฉพาะของแต่ละฝ่าย และในลักษณะที่เกื้อกูลฝ่ายอื่นๆด้วย ในสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันมัยเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อความโดดเด่นของสำนักงานกลาง
2. สำนักงานกลางจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้คนดีมี ความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆอย่างชอบธรรมด้วยการบริหารบุคคล ที่ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยป้องกันและขจัดระบบอุปถัมภ์ ซึ่งยึดถือประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ของกลุ่ม
3. สำนักงานกลางจะต้องมีภาพลักษณ์และปรัชญาการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน และผู้มาสัมผัสจากภายนอก โดยพร้อมที่จะสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นๆ ในสภากาชาดในกรอบนโยบาย ด้วยเกียรติและความเสมอภาค

Website : ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด http://www.redcross.or.th/khaolan

สวทช.SCBInet